17 септември 2009

РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА? НЕ И КОГАТО СТАВА ДУМА ЗА ЧУДОВИЩЕТО ДЪРЖАВА!!


Един парадокс, който спокойно можем да наречем дискриминация, или неравенство пред закона, е фактът, че според глава 4 от ППЗЗД, чл.34, ал.1, което и да е физическо или юридическо лице има право да предоставя социални услуги за деца едва СЛЕД получаване на лиценз от ДАЗД и вписване в регистъра по реда на Закона за социално подпомагане, което предполага, че въпросният ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ще е трябва да отговори на един куп изисквания, да измине дълъг път сред дебрите на съпровождащата процеса гигантска администрация и след като най-накрая получи лиценз и започне да доставя социалната услуга, ДОСТАВЧИКЪТ ще бъде проверяван и държан отговорен, ако предоставяната услуга не покрива дадени критерии и съответно ще изгуби лиценза си и правото да доставя въпросната услуга, а вероятно и ще бъде санкциониран - финансово и съдебно..


В същото време според същия закон, гл.4 от ППЗЗД, чл.34, ал.2, спрямо тези СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА, които имат статут на държавни или общински юридически лица не се прилагат изискванията от ал.1!!

С други думи - ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА предоставят социална услуга за деца БЕЗ ЛИЦЕНЗ, без да бъдат държани отговорни какво точно "предоставят" като социална услуга, без да има нужда да покриват изисквания и да отговарят на критерии. Просто те по презумция се считат ОТГОВАРЯЩИ на изискванията.


Поне докато не се появи някой чужд журналист и не ни натика самодоволната държавност право пред очите - с цялата реалност на ужасните условия, в които държавните и общински юридически лица натикват изоставените деца на България. Но дори и тогава санкционирани НЯМА!!


Факт е, че условията, на които Държавата изисква доставчиците на социални услуги да отговарят, са условия, на които самата Държава много рядко отговаря!!


А най- лошото е, че органите за контрол са под същата Държавна шапка...


Затова до санкции просто не се стига, ако си "държавен" или "общински" си над закона... Е и какво като в гл.2 от ППЗЗД, чл.4, ал.1 се казва, че органите за закрила на детето се ръководят от неговите висши интереси във всичките си действия.. Може би там е редно да се включат и "бездействията" и тогава ще звучи по-правдоподобно...

15 септември 2009

ПОЛИТИЧЕСКА ИСТИНА - ЩО Е ТО?

От "Реторика и аргументация" на Виржиния Радева


Въпросът дали ИСТИНАТА може да има отношение към политиката е поставян от редица философи като Платон, Аристотел, Хобс.
Политиката е свързвана по-скоро с демагогия и лъжи на висши държавници, отколкото с понятия като истина, справедливост, правда..

Рационалната истина, която съществува в природните науки, веднъж доказана, придобива характер на аксиома, докато фактическата истина в социалните науки е променлива величина. Тя се влияе от политическата и социална конюктура.Нейната промяна силно влияе на фактическата истина в политиката и социалните науки. Дори една преднамерена лъжа и манипулация на общественото мнение може силно да повлияе на фактическата истина в политиката, като я постави под съмнение. От Платон до Хобс организираната измама и инсинуация е била насочена към скриване и унищожаване на истината.

През различните епохи хората различно са разбирали истината и санкциите, които трябвало да понесат в случай, че я отхвърлят или скрият. В десетте Божи заповеди, дадени на Мойсей, заповедта "не лъжесвидетелствай" означава говори само онова, което знаеш, че е истина, в противен случай се подлагаш на санкция от Бог или властите. Във всяка религия говоренето на лъжа е морална простъпка или грях, който не може да не бъде наказан от Бога. В средновековието всяка държавна институция е търсела правните основания за нарушаване на клетвата за говоренето на неистина.

Така се е породила и правната санкция за даването на фалшиви показания.
В този смисъл правната санкция за нарушаване на правната норма включва и нейния морален аспект върху обществото. Следователно може да се каже, че даже без да се прокламира вяра в Бог, правната санкция за лъжесвидетелство има и морален аспект, поради нарушена освен правна, и морална норма. С други думи, всички правни санкции в един НК защитават и законността, и отклонението от морала и нарушената справедливост.

Тогава от къде идва парадоксът, че за политиците е релативно понятието "истина", която се различава от фактическата истина?
Възможни са променени социални условия, политически интереси, различни мотиви и ценности на съответната политическа общност, партии и т.н.
Мисля, че първопричината е различната гледна точка за социална справедливост и подмяна на истината с мнение. По този начин мнението заема мястото на фактическата истина.

В политическите дебати и дискусии политиците все повече се интересуват от мнението, отколкото от истината и често афишират "нашето мнение по въпроса е..." Така даже и без да са чели за политическите теории на Джеймс Медисън, те на практика спазват неговата концепция "Всяко правителство се основава на мнението". Както той самият подчертава, и най- авторитарният държавник не би могъл да се добере до властта без подкрепа от съмишленици. На практика всяка претенция за съответствие на мнението с абсолютната истина, чиято валидност не се нуждае от доказване, е удар в основите на всяка политическа система и всяко правителство. Всяко правителство, което защитава погрешна политическа доктрина и подменя истината с мнение не е застрахована от сътресения и от падане на неговия рейтинг.

*********
Политическата истина е социално обвързана, защото е насочена към полиса, към социалния договор не с една или друга политическа класа, а с обществото. Когато се наруши общественият договор, когато се скрие или подправи политическата истина, това рефлектира върху обществото като отхвърля една политическа партия, или изпада в политическа криза.

Политическата истина е действена, реална.
Тя не само съществува.
Тя трябва да се изнася пред обществото такава, каквато е.
Нейното известяване, защитаване и откриване пред обществото е морален дълг на всеки политик, защото така той не само не нарушава обществения договор между политическите партии и обществото, но защото така той върши и социална справедливост.

На римляните принадлежи следната сентенция, приложима в случая: "Fiat gustia, fiat veritas, pereat mundus!" - "Прави справедливост, говори истина, ако трябва и светът да загине!"03 септември 2009

СТАТИСТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА 2007/2008г.

1. БРОЙ И ВИД ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА:

Към 31.12.2008г. в България съществуват 140 специализирани институции за деца спрямо 144 през 2007г.

От тях 32 са за деца под 3г., 26 са за деца с увреждания и 82 ( с 4 по-малко от 2007г.) - за деца от 4 до 18 г.


2. БРОЙ ДЕЦА НАСТАНЕНИ В РАЗЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ:

През 2008г. децата настанени в тези институции са 7 276 спрямо 8019 през 2007г.

Под 3г. в ДДМСГД* са 2440 деца, спрямо 2715 през 2007г.,
в домовете за деца с увреждания- ДДУИ/ДДМУИ/ДДФУСИ*** са 1 039 деца, спрямо 1115 през 2007г.
в ДДЛРГ** са 3797 деца, спрямо 4 189 през 2007г.

(* ДМСГД – Домове за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години
** ДДЛРГ – Домове за деца, лишени от родителска грижа
*** ДДУИ – Домове за деца с умствена изостаналост
*** ДДМУИ – Домове за деца и младежи с умствена изостаналост
*** ДДФУСИ – Домове за деца с физически увреждания и съхранен интелект)


3. СТАТУТ НА НАСТАНЕНИТЕ В ИНСТИТУЦИИ ДЕЦА:

От всичките 7 276 деца в институциите:

едва 125 или 1,71% са сираци (140 или 1,74% през 2007).

Деца с един починал родител- 473 или 6,5% (602 или 7,5% през 2007г.)

Децата от многодетни семейства през 2008г. са се увеличили с 91 или с 4,2% спрямо 2007г.- 2 402 или 33,01% през 2008г. ( 2311 или 28,81% през 2007)

Деца на самотен родител- 3 091 или 42,48% (3 302 или 41,17%)

Деца на непълнолетен родител- 166 или 2,28%4. РОДИТЕЛСКО СЪГЛАСИЕ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ:

За 1883 или 25,87% от децата настанени на институциална грижа през 2008г. има дадено от родителите съгласие за осиновяване (2060 или 25,68% към 2007г.). Тази бройка се разпределя в различните институции по следния начин:

ДМСГД (за деца до 3г.) - 854 или 35% от общия брой деца в ДМСГД през 2008г.
(984 или 36,2% през 2007г.)

ДДЛРГ (за деца от 4 до 18г.)- 434 или 11,43% от общия брой;
(488 или11,6% през 2007г.)
ДДУИ/ДДМУИ/ДДМФУСИ (деца с увреждания)-595 или 57,26% от общия брой (588 или 52,7% през 2007г.)


За 5 393 или 74,12% от децата, оставени в държавна институция, няма дадено съгласие за осиновяване. (5959 или 74,31% през 2007г.)


5. НАСТАНЯВАНЕ В ИНСТИТУЦИИТЕ:

През 2008г. 966 бебета, или 13,27% от общия брой деца в институциите, са били изоставени още в родилното отделение.


6. ДЕЦА, ПОДДЪРЖАЩИ КОНТАКТ С РОДИТЕЛИТЕ СИ:

Официалните данни показват, че 889 деца, или 12,21% от всички деца в институции, поддържат редовни контакти с родителите си. (1957 или 24,40% през 2007г са поддържали такъв)


7. БЮДЖЕТНА СУБСИДИЯ ЗА ДДЛРГ ЗА 2008г. И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПЕРА:

Общият размер на бюджетната субсидия за всички 82 ДДЛРГ за 2008г. е 31 310 249 лв.
(22 382 283 лв. за 86 ДДЛРГ през 2007г.)

Това означава 8 246 лв. на дете в ДДЛРГ за годината.
(5343 лв. през 2007г.)

Месечната издръжка на дете е била в размер на 687 лв. (445,26 лв. през 2007г.)
Те са разпределяни както следва:

- За заплати на обслужващ персонал- 246.73 лв (173,59 лв.през 2007г.)
Което значи, че за заплати на месец от децата в ДДЛРГ се удържат 936 833.81 лв. (727168,51лв през 2007г.).

Персоналът, по щат в ДДЛРГ е общо 2 163,5 човека, което значи по 433 лв. на човек. Но реално работещите с децата са 954,5 човека- без административния персонал, ако тези пари се разпределят между тях, това значи заплата от 981.49 лв. на човек. Реално заплатите на работещите пряко с децата не надвишава 400-450лв.

- Отопление, вода и др. битови разходи- 105.88 лв. (83,40 лв. през 2007г.)..
Това значи 402 026.36 лв. месечно за отопление и др. битови разходи. Това пък значи, че на 1 ДДЛРГ, при средно 50 деца, му се връзват около 5 294 лв. месечно САМО за битови разходи.

- Ремонт и поддръжка на материална база- 67,21лв. (26,99 лв. през 2007г.)
Което е равно на 255 196,37лв. на месец за ремонти. Така всяко ДДЛРГ разполага с около 3 360,50 лв. месечно САМО за ремонт и поддръжка на материалната база.

- медицинска техника и оборудване- 0.20 лв. (0,48 лв. през 2007г.)
Това прави по 759,40 лв. на месец за всичките 82 ДДЛРГ!!

- оборудване на специализирани помещения- 8,62 (4,04 лв. през 2007г.)
При средно 50 деца, всяко ДДЛРГ разполага с 431 лв. ВСЕКИ месец за оборудване на занимални и подобни помещения- това е отделно от сумата за ремонт и поддръжка на материалната база!! Годишно едно ДДЛРГ "усвоява" 5 172лв. САМО за оборудване на такива помещения.. ВСЯКА година!! Добър въпрос е в колко от ДДЛРГ има такива помещения и доколко, и с какво са оборудвани..? И какво става с това перо от бюджета след оборудването на такова помещение?

- медикаменти - 5,44 лв.на дете на месец!! (5,16 лв. през 2007г.)
Един антибиотик струва над 15-20 лв., един сироп за кашлица е 8-12 лв...
Може би заради това децата са много често болни? Може би заради това кашлицата им остава с месеци, а едно 7 год. дете може да ходи с надута буза от болен зъб по няколко седмици преди да бъде заведено на зъболекар? Може би заради това много от децата имат толкова суха кожа на ръцете, че тя се пука и прави кървящи рани- защото няма 2-3 лева за крем за ръце? Включително, когато ходят на море- децата не ползват НИКАКВИ слънцезащитни, или овлажняващи кремове!!..

- храна- 72,52 или 2,41 на ден за 4 хранения= 0,60 ст. за едно ядене!! (53,50 лв. през 2007г., или по 1,80 на ден за 4 хранения= 0,45 ст. за едно ядене!!

- за социални и здравни осигуровки /не е ясно чии- на децата или на възпитателите/ всяко дете месечно отделя по 55,05 лв.!
С други думи- всеки месец само за осигуровки от издръжката на децата в ДДЛРГ се отделят по 209 024,85 лв.!!

- Дрехи и обувки- 14.12 лв. на дете на месец!
Много интересно какви и колко дрехи и обувки ще си купи едно дете за тези пари? За една година му се полагат цели 169,44 лв.!!
Като се замисля, само кубинките ми за зимата струват повече...

-Учебни пособия- 2.06 лв. на дете на месец = 24,72 лв. годишно на едно дете!!
Една тетрадка голям формат струва между 2,50 и 5,50 лв.! А учебните пособия включват МНОГО повече от една тетрадка!!

- Постелъчен инвентар- 5,10 на дете на месец.
Всяко ДДЛРГ разполага с около 255 лв. на месец за постелъчен инвентар..
Което едва ли е достатъчно, имайки предвид, че МНОГО деца страдат от нощно напикаване и освен специалните постелки за леглата им се купуват памперси.. Факт е, че в ДДЛРГ масово се ползват подръчни материали като найлони от разкъсани чували за смет, които се подлагат под чаршафите, а в някои случаи чаршафи липсват напълно..

- КОМАНДИРОВКИ!! - 2,01 от дете на месец = 7 631,97лв. на месец!
За едно ДДЛРГ това е сума около 100, 50 лв. ВСЕКИ месец за командировки на директора или възпитателите..

- Стипендии за децата- 21,19 лв. от дете на месец..
Но стипендии не получават всички деца.. което означава, че от някои деца се взема, за да се даде на други, но в общи линии децата получават "стипендии" от собствения си джоб. Както подаръците от дядо Коледа- купени от родителите, но уж "подарък" от дядото.. (Извод- Държавата е като дядо Коледа :) плащаш си скъпо "подаръците", които получаваш)

ЗА 11,78%, или 3 690 225,51 лв., от общата бюджетна субсидия нямаме данни за какво се използва..

8. МАТЕРИАЛНА БАЗА:
Според получените данни от ДАЗД материалната база на 46 от 82-те ДДЛРГ е в “развитие” за изпълнението на стандарт 20, в 7 ДДЛРГ «стандарт 20 е изпълнен частично», в 6 от тях изобщо не е изпълнен, а в останалите 23 е изпълнен . Което значи, че в 59 от 82-та ДДЛРГ (71%) условията за живот са под критериите за ДОБРИ!

При условие, че един ДДЛРГ разполага средно с 5 294лв. на месец за отопление и битови разходи и с още 3 360.5лв. на месец за поддръжка и ремонт на материалната база + 431 лв. за оборудване на специализирани помещения = 9 085,50 лв. - всичко това удържано от издръжката на децата , ВЪПРЕКИ това около 70% от материалната база на ДДЛРГ има нужда от сериозен ремонт, a децата реално живеят в мизерни битови условия!


9. ЗДРАВЕН СТАТУС НА ДЕЦАТА В ДДЛРГ:

От 3 797-те деца в ДДЛРГ (които не са специализирани заведения за деца с увреждания)

- с хронични заболявания през 2008г са били 180 деца или 4,74%
(през 2007г. са били 196 или 4,67%),

- с психични и неврологични заболявания- 183 деца или 4,81%
(през 2007г. са били 283 деца, или 6,75%).

- деца с вродени малформации- 102 или 2.68%

- деца с различна степен на умствено изоставане- 566, или 14.90%
- деца с физически и множествени увреждания- 119, или 3,13%
- деца с хипотрофия- 65, или 1,71%
- здрави деца- 2844 или- 74.90%
- деца с противообществени прояви- 234 или 6,16%
(през 2007г. децата с такива прояви са 276 или 6,58%).

Поведенчески прояви:
- деца с алкохолна или наркотична зависимост- 8
- деца, претърпели насилие- 159 !!
- проституция, просия и др.- 19

Oт 3797 деца в ДДЛРГ, 953 са с увреждания и заболявания, като много от децата са с по повече от един проблем. На фона на тази статистика, в ДДЛРГ работят 0 лекари, 32,5 мед. сестри, 1,5 фелдшери, 0 рехабилитатори, физиотерапевти и кинезитерапевти, 82,5 психолози, 15,5 логопеди, или общо 132 човека специализиран и медицински персонал- 6,06% oт всичкия щатен персонал в ДДЛРГ- срещу 52% административен и обслужващ такъв!!!
Дали тази «грижа» е допринесла за смъртта на 9-те деца, починали в ДДЛРГ от 2005г. до 2008г.?

10. ДЕЦА ПОЧИНАЛИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 2005-2008г.
ДМСГД: ДДЛРГ: ДДМУИ:
2005- 76 деца 2005- 2 деца 2005- 8 деца
2006- 80 деца 2006- 4 деца 2006- 38 деца
2007- 79 деца 2007- 3 деца 2007- 18 деца
2008- 73 деца 2008- 0 деца 2008- 26 деца


11. ПЕРСОНАЛ:

Персонала по щат за всичките 82 ДДЛРГ през 2008г. има следното разпределение:

МЕДИЦИНСКИ:
- лекари- 0 бр. (срещу 3 бр. през 2007г.)
- мед. сестри- 32,5 бр. (срещу 22,5 през 2007г.)
- рехабилитатори- 0бр. (срещу 1бр. през 2007г.)
- кинезитерапевт- 0 бр. (срещу 1 бр. през 2007г.)
- фелдшер-1,5 бр. (срещу 5 бр. през 2007г.)

ПЕДАГОГИЧЕСКИ:
общо 705,5 човека
- което значи,че АКО тези 705 човека работят по 24 часа, всичките едновременно, то на всеки от тях ще се падат по почти 6 деца, за които да се грижат!! Ако работят на 3 смени, то на всеки се пада да работи с почти 17 деца!!


СПЕЦИАЛИЗИРАН:
- психолози- 82,5 бр. (срещу 62 бр. през 2007г.)
- соц. работници- 176 бр. (срещу 107 бр. през 2007г.)
-други- 28 бр. (срещу 20 бр. през 2007г.)


АДМИНИСТРАТИВЕН И ОБСЛУЖВАЩ:
1126 бр. (срещу 695,5 бр. през 2007г.)
Или- с 430,5 човека ПОВЕЧЕ!! Или- с 61,8% увеличение на административния персонал! (!!)

ИЗВОДИ:
През 2008 персоналът във всички ДДЛРГ е бил 2163,5 човека, срещу 1943,5 човека през 2007г. Или : с 220 човека ПОВЕЧЕ !!.
От тях директно работещи с децата са били 954,5 човека за 2008г срещу 1031,5 човека за 2007г..
Или : със 77 човека ПО-МАЛКО са работили с децата!!!
Или- това са 297 човека от 430,5-те, с които се е увеличила бройката на административния и обслужващ персонал…
- При 3797 деца в ДДЛРГ за 2008г., може да се направи изводът, че един човек от персoнала носи отговорност за приблизително 17 деца!!!
- Обикновено в почивните дни и събота и неделя персоналът, отговарящ за всички деца /средно около 50/ в конкретен дом включва от 1 до 3 възпитатели. (!!)

12. СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ:

Социалните работници в Отдел Закрила на Детето през 2008г. са били 406, през 2007г.- 351,а през 2006 - 428 човека.

За 2008г. ОЗД са работили по 28 430 различни стари и нови случаи. Това значи по около 70 случая на всеки социален работник само в рамките на 2008г. (!!!) при 242 работни дни (!!) Това би трябвало да значи, че за всеки отделен случай социалният работник е разполагал с около 3 дни, или 24 работни часа, за разрешаването и документирането му (и то- при условие, че не е излизал нито един ден болничен или допълнителен отпуск извън 20-те дена от КТ)!!! УАУ!!! Ако работеше така не би трябвало да има изоставени деца…
( През 2007г. един социален работник се е занимавал най- малко с 44 различни случая на деца месечно (във своите 22 работни дни!).


13. ПРИЕМНА ГРИЖА:

В приемни семейства през 2008г. са настанени 134 децa. От стартирането на приемната грижа в България (края на 2004г.) до края на 2008 г. в приемни семейства се отглеждат 226 деца или средно годишно са били настанявани 45 деца.

За същите години децата в институциите са били съответно:
2005- 9776 деца в институции към 48 деца в приевни семейства
2006- 8653 деца в институции към 75 деца в приемни семейства
2007- 8019 деца в институции към 135 деца в приемни семейства
2008-7276 деца в институции към 226 деца в приемни с-ва.

!! или средно 8431 деца годишно, при средно годишно 45 деца настанявани в приемни семейства, което е 0.5% !!

(В приемни семейства през 2007г. са настанени 82 деца, от които само 36 са били в институция-на фона на общо 8019 в държавните домове. От 82-те деца в професионални приемни с-ва са 39, другите 43 са в доброволни- при близки или роднини...)

През 2008г са одобрени 96 приемни с-ва.

През 2008г. 1225 деца са реинтегрирани в биологичното си семейство. (Не ни е предоставена информация колко от тези деца се връщат отново в институцията, но по наши наблюдения те не са малко).
(През 2007г. 1005 деца са реинтегрирани в биологичното си семейство. )


14. ОСИНОВЕНИ ДЕЦА:

- Осиновени деца в България:
През 2006 – 634 деца
През 2007 – 708 деца
През 2008- 674 деца
- Към м. декември 08г. децата вписани в регистъра за пълно осиновяване са 2332.
- Към същата дата кандидат-осиновителите вписани в регистъра са 2715. (кандидат-осиновителите са с 383 човека ПОВЕЧЕ от вписаните за осиновяване деца!!)
Срокът, предвиждан от закона за проучване на кандидат-осиновителите е максимум 3 месеца, но няма срок за последващата процедура, след одобрението...

15. СТИМУЛИ ЗА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА:

1. Еднократна годишна парична помощ за настанени в приемно семейство /професионално или доброволно, или реинтеграция/ деца в размер до 325 лв. или в сравнение с 2007г. е увеличенa с 18.18% (50лв.)

2. Месечна издръжка за настанените в доброволни приемни семейства деца в размер:
- за дете до 7г.- 195 лв. (с 30лв. повече- 18.18%)
- от 7г. до 14г.- 227.5 лв –(с 35 лв. или 18.18%)
- от 14г. до 18г.- 260 лв. ( с 40лв. – 18.18%)
- ако детето е с увреждане се изплаща добавка от 48.75 лв. (с 18.18% - 7.5лв. повече от 2007г.)

3. Заплата за професионално приемно семейство:
- за едно настанено дете- 130% от минималната работна заплата за страната /312 лв. от 01.09г./
- за две настанени деца- 140% от мин. раб. заплата /336 лв. от 01.09г./
- за три и повече деца- 150% от мин. раб. запл. /360 лв. от 01.09г./

- Kъм октомври 2008г. от ДАЗД са издадени 44 броя лицензи /общо в България/ за приемна грижа, включващи дейности по обучение, подкрепа и консултиране на кандидати за приемни семейства.
- Към октомври 2008г. са издадени 19 лиценза /общо в България/ за обучение, консултиране и подкрепа на кандидат-осиновители, осиновители и деца.


16. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ПРЕЗ 2008г.

Защитени жилища- 72
Дневни центрове за деца и младежи с увреждания- 57
Центрове за социална рехабилитация и интеграция- 54
приюти за безнадзорни деца- 5
Звено майка и бебе- 9
Център за обществена подкрепа- 28
Център за работа с деца на улицата- 9
Кризисен център- 6
Център за настаняване от семеен тип- 6
Центрове за временно настаняване- 15
Социално учебно-професионални центрове- 9
ОБЩО- 270