27 януари 2010

КАК ГЛАСУВАТ ТВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В НС, ИЗБИРАТЕЛЮ?

Едва вчера качиха на страницата на НС стенограмата от заседанието на 21.01, на което в рамките на 30-ина мин. и без обсъждане приеха драстични промени в Закона за събранията, митингите и манифестациите, с които отнеха част от СВОБОДАТА на гражданското общество - а именно да провежда протести, един от малкото начини да бъде чута волята му!

В предишната ми публикация можете да видите самата стенограма.

Не разбирам участието на СК в приемането на този ограничаващ гражданската свобода закон в този му вид...

Нито защо г-жа Е.Михайлова иска да е още по-ограничаващ...

За ГЕРБ знам, че играе по гайдата на БСП - то е очевидно, че следват една линия, но трябва ли да считам, че и СК играейки с ГЕРБ, всъщност играе с БСП?

Понеже така приетия закон е същият, който тройната коалиция предложи миналата година, а МОИТЕ народни представители по някаква причина не защитават интересите ми, а козируват и гласуват заедно с ГЕРБ-зомбитата ???!!

Можете да прочетете обобщено какво предвиждат приетите изменения
ТУК

Но това, което виждам аз е, че:

1. Не беше спазен принципа на участие на гражданското общество в управлението;

2. Нямаше НИКАКВО обществено обсъждане на новите промени, предложени след гласуването на проектозакона на 1-во четене;

3. Проектозакона с предвижданите нови промени в него НЕ беше качен на страницата на НС;

4. Медиите си затраяха за това какво се готви да се гласува, отразиха чисто информативно приетото на 21 януари и продължиха да мълчат по темата след това ВЪПРЕКИ обществения интерес и недоволство;

5. Доколкото стана ясно, процедурата по уведомяване на народните представители за новите изменения в проектозакона е била опорочена - те са получили чернова едва сутринта преди самото гласуване...което ме кара да се чудя дали всички са осъзнавали какво ТОЧНО гласуват.

6. Удивителна е бързината (едва в рамките на 30-ина мин.) и единодушието при приемането на този закон.

7. В качения едва вчера /27.01.10/ проектозакон никъде не се намира частта за забранените за протести зони - НС, МС, Президентството и т.н. - значи ли това, че г-н Ципов прави въпросното предложение /и то се приема/ директно от трибуната на НС, без ВСЯКАКВО обсъждане?

8. Не е ясно точно колко ще е този "защитен" периметър около споменатите сгради, отново ни убеждават да приемем на "вяра" думите на някой си, че ще става дума за 2-3 метра около сградите.

9. Изобщо не става ясно от кой момент този закон влиза в сила, след като приемат пар. 14 да отпадне - определящ влизането му в сила в момента на обнародване в ДВ;

10. НАЙ - НЕПРИЯТНОТО е, че от тази стенограма разбирам, че тези, които би трябвало да са МОИТЕ представители в НС са действали в единство с останалите за приемането на закон, ограбващ част от свободата ми като гражданин на РБ.

Отново се сблъскваме с проблема "ОЛИМП" - влезли веднъж в НС, те стават недосегаеми през следващите 4 години за своите избиратели...

Не се знае какво гласуват, не се знае кой от тях как гласува, няма възможност за оттегляне на общественото доверие от вече избран народен представител..

А в Конституцията в чл.69 дори е записано черно на бяло, че те НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в НС...

Та като ви каже някой, че сте безотговорен, можете да му отговорите, че тренирате за депутат...

КОЙ КАК ГЛАСУВА СРЕЩУ ПРАВОТО НА СВОБОДЕН ПРОТЕСТТова е дългоочакваната стенограма от пленарното заседание на 21 януари, на което лекичко, тайничко, без излишен шум отнеха част от свободата на гражданското общество - а именно правото на СВОБОДЕН протест.:


ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ.
Общ законопроект, изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред по законопроектите за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, приети на първо четене на 9 декември 2009 г.Господин Ципов, заповядайте.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Благодаря Ви, госпожо председател.На основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на Николай Григоров и Стефан Теофилов от Главна дирекция „Охранителна полиция” на МВР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.Гласували 136 народни представители: за 133, против няма, въздържали се 3.Предложението е прието.Моля квесторите да поканят гостите в залата.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред относно второ гласуване на Общ законопроект, № 953-06-34, от 17 декември 2009 г. на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите.„Закон за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите”.Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така:„Закон за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Подлагам на гласуване предложението на комисията за промени в наименованието на закона.Моля, гласувайте.Гласували 140 народни представители: за 139, против 1, въздържали се няма.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
„§ 1. В заглавието и навсякъде в закона думите „манифестация/та” и „манифестации/те”, се заменят съответно с „шествие/то”, и „шествия/та”.”Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да отпадне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Някой желае ли да вземе отношение от името на вносителите? Не виждам.Подлагам на гласуване предложението на комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага отпадането на § 1.Моля, гласувайте.Гласували 140 народни представители: за 83, против 48, въздържали се 9.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
„§ 2. Навсякъде в закона текстовете „общинския народен съвет или кметството” и „председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет, съответно кметът” се заместват с „кмета/ът на общината”.Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място при останалите разпоредби на закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 2.Гласували 140 народни представители: за 137, против няма, въздържали се. Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ
:
„§ 3. В чл. 5 след думата „денонощието” се поставя точка, а думите „освен в часовете от 22 до 6 часа” се заличават.”Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да отпадне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Гласуваме отпадането на § 3 по предложение на комисията.Гласували 136 народни представители: за 136, против и въздържали се няма.Гласували сме единодушно – предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 4 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 1:„§ 1. В чл. 7, ал. 2 думите „Народно събрание” се заменят със „сградите на Народното събрание, на Президентството и на Министерския съвет.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Има ли желаещи за изказвания?Заповядайте, господин Казак.

ЧЕТИН КАЗАК (ДПС):
Благодаря, уважаема госпожо председател.Уважаеми колеги, в този параграф ми се струва, че за първи път се въвежда терминът „Президентство”. Мисля, че няма друг законов акт, друг законов текст, в който да съществува подобен термин. Просто поставям въпроса дали това е уместно или той би могъл да се замени например с думите „в сградата на Администрацията на Президента”.Първо, няма институция Президентство, има Президент, за разлика от Народно събрание и Министерски съвет, които са конституционно установени институции, държавни органи, докато Президентство – няма нито такъв орган, нито такава институция. Има институция Президент и затова просто поставям въпроса дали не е по-уместно да бъде „сградата на Администрацията на Президента”. Просто го поставям като въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Господин Ципов, имате думата за реплика.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Уважаеми господин Казак, и в Конституцията има термини „Президентство”, „Администрация на Президентството”, затова го използвахме в текста на законопроекта – „в сградата на Президентството”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Втора реплика няма.Господин Казак не желае дуплика, но не го разбрах дали прави предложение.

ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място):
Щом го има в текста на Конституцията, оттеглям предложението си. (Шум и реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
За изказване думата има госпожа Михайлова.

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК):
Уважаеми колеги, разбира се че трябва да проверим и да сме сигурни дали може да се използва думата „Президентство”. Ако това не е конституционен термин, което в момента трябва да проверим, наистина трябва да бъде заменен с „Администрацията на Президента”.Но тук възниква още един въпрос – сега, като гледам текста, който е приела комисията. Практически за първи път се урежда статут за свободно пространство около определен вид сгради, в които се намират институциите, а именно Народно събрание, Президент, Министерски съвет. За мен възниква въпросът защо само около две от властите: Народно събрание – законодателна, Министерски съвет – изпълнителна? Ако подхождаме институционално, то тогава би трябвало да предвидим и третата власт – съдебната. Би трябвало да се направи още едно допълнение към този текст, а именно „сградите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд”, ако искаме да имаме принципно отношение, институционално. А логиката, по която ни се прави това предложение от комисията, както разбирам, е да погледнем не само за мястото, където ние заседаваме – Народното събрание, където е законодателната власт, а да погледнем и към другите власти, но едната сме я изпуснали. В историята ни има случаи – говоря за новата ни история, в които е имало нерегламентирани събрания, митинги, протести. Понякога дори се е стигало до сблъсъци и около сградата на Върховния касационен съд. Ако ще подхождаме институционално, аз
предлагам да направим тази крачка и да допълним текста с тази редакция: „сградата на Върховния касационен съд и сградата на Върховния административен съд”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Благодаря, госпожо Михайлова.Няма реплики.Предлагам да отложим гласуването по този параграф. Тук трябва да се направят уточнения за сградата на президента. Ако остане този текст, разбира ли се, че иде реч за Администрацията на Президента, а не за сградите, които битово ползва президентът?Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Четин Казак в чл. 7, ал. 2 текстът „сградите на Народното събрание, на Президентството” да се чете „сградите на Народното събрание, на Президента”… (Силен шум в залата.)Тъй като има и такова понятие в Конституцията, в чл. 102, ал. 3, т. 5, тоест няма да бъде прецедент, ако понятието „Президентството” е въведено в този закон, господин Казак оттегли своето предложение. Предлагам да гласуваме направеното процедурно предложение от госпожа Екатерина Михайлова след „Министерски съвет” текстът да се допълни с думите „на Върховния касационен съд и Върховния административен съд”, в резултат на което редакцията става: „В чл. 7, ал. 2 думите „Народното събрание” се заменят със „сградите на Народното събрание, на Президентството, на Министерския съвет, на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.”Подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Михайлова. (Реплики от КБ.)В режим на гласуване сме. Дадох възможност за реплики по нейното предложение, нямаше такива.

МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Какви реплики, аз искам думата за изказване!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прекратете гласуването и отменете същото!Господин Миков, имате думата.

МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.Без да е реплика към госпожа Михайлова, как ще дефинираме кой съд? Окръжният съд в Плевен, във Варна или в Перник?! Всеки от тях е точно такъв орган на съдебната власт, каквито са Върховният административен съд и Върховният касационен съд. Ако бихте тръгнали да уреждате, ако имаше смисъл, това би трябвало да бъде Висшият съдебен съвет. Той е ръководният орган, какъвто е ръководният орган на изпълнителната власт, но неслучайно в комисията този въпрос не сме го обсъждали.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА:
А Инспекторатът?

МИХАИЛ МИКОВ:
Инспекторатът, и възникват въпроси, и става живо чудо, така че аз ви предлагам да спрем дотук. Вчера имаше дискусия в комисията, докъдето сме стигнали - да не залитаме, защото, пак ви казвам, и Върховният касационен съд, и Върховният административен съд по същия начин правораздават както Пернишкият, Видинският, Врачанският и Варненският окръжен съд или Софийският апелативен съд, или някой друг съд в страната. Те са същият тип органи. Вярно, че тези са висшите органи, но, освен всичко друго, те могат да заседават и на друго място, има и такава възможност. Въпросът е съставът на съда, да не влизаме в тази дискусия.
Нека да спрем дотук, защото не можем да очертаваме кръга на ограниченията, а прекаленото разпростиране на ограничението би нарушило други конституционни права, които са уредени и са достатъчно важни в Конституцията. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Реплики? Тъй като ръководството на Събранието предвижда и други възможни хипотези, например в лицето на главния прокурор, който се намира в сградата на Върховния касационен съд, процедурно – поддържате ли предложението? Реплика на госпожа Михайлова спрямо изказването на господин Миков.

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК):
Уважаеми колеги, съгласна съм, че възникват много въпроси, тогава оттеглям предложението. Обаче предлагам да помислим сериозно за точна редакция и да се направи дебат по този въпрос по-нататък - при следващо гледане на закона, защото главният прокурор, както като коментар възникна преди малко, също се намира в сградата на Върховния касационен съд. Нека да помислим дали не трябва, ако се подхожда институционално, да бъде и към трите власти, но след като в момента възниква спор и не сме сигурни дали трябва точно така да бъде изписването, оттеглям предложението си. Това беше реплика към господин Миков. За да не вземам отделна процедура, по този начин заявявам, че го оттеглям, но оставам с надеждата, че ще помислим по-сериозно дали не трябва да бъде уреден в бъдеще и един подобен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Тъй като направените предложения са оттеглени, има ли други народни представители, които имат още нещо да добавят?Изказване – господин Ципов.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Благодаря Ви, госпожо председател.Разбирам логиката на госпожа Михайлова. Още нещо искам да добавя. Наистина има логика да съществува такава зона – именно да не се пречи на администрацията на съответния орган на държавна власт да изпълнява своите функции и задачи. Но като цяло искам да обърна внимание, че законът е остарял и е необходимо да се помисли за приемане на нов закон, който да регламентира изцяло, по нов начин, тези обществени отношения, и в този закон евентуално да се помисли за въвеждане на такива зони за всички органи на държавната власт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Реплики? Няма.Други народни представители? Няма желаещи.Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя, с редакция, така както бе изложена от докладчика, и с преномериране на текста на вносителя, като § 4 става § 1.Гласуваме § 1 по предложението на комисията
.Гласували 144 народни представители: за 141, против няма, въздържали се 3.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 2:„§ 2. В чл. 8, ал. 1, думите „48 часа” се заменят със „72 часа”, а думите „общинския народен съвет или кметството” се заменят с „кмета на общината”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Изказвания? Няма.Подлагам на гласуване редакцията на § 2 по предложението на комисията.Гласували 136 народни представители: за 135, против няма, въздържал се 1.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Да гласуваме § 3.Гласували 134 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 2.Параграф 3 е приет.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 4:„§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:1. В ал. 1 думата „председател” се заменя с „организаторите, подписали уведомлението по чл. 8, ал. 1”.2. В ал. 2 думата „председателя” се заменя с „организаторите по ал. 1”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Има ли желаещи да се изкажат? Няма.Подлагам на гласуване редакцията на § 4 по предложението на комисията.Гласували 136 народни представители: за 134, против няма, въздържали се 2.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 5:„§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:1. В ал. 1 думите „общинския народен съвет или кметството” се заменят с „кмета на общината”, а думите „пет дни” се заменят със „72 часа”.2. В ал. 2 думите „Председaтелят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет, съответно кметът” се заменят с „Кметът на общината”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Има ли желаещи да вземат отношение по предлагания текст?Господин Ципов.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Благодаря Ви, госпожо председател.Направи ми впечатление, че в чл. 11, ал. 1 текстът е: „Организаторите на манифестацията уведомяват писмено общинския народен съвет или кметството за целта, времето и пътя на движението на манифестацията най-малко пет дни преди провеждането й, а в неотложни случаи – най-малко два дни”.За да унифицираме режима за уведомяване с чл. 8, ал. 1, ние предложихме това уведомяване да е в срок от 72 часа за всички видове мероприятия и направихме предложение за промяна в чл. 11, ал. 1, но забелязвам, че сме пропуснали. За да унифицираме терминологията, в края на чл. 11, ал. 1: „а в неотложни случаи - най-малко два дни”, предлагам да направим текста така: „а в неотложни случаи - най-малко 48 часа”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Това като второ изречение?

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Не. В действащия текст думите „два дни” да бъдат заменени с „48 часа”, тъй като в текста малко по-горе „най-малко пет дни” заменихме „пет дни” със „72 часа”. Идеята е да се унифицира терминологията – „72 часа” или „48 часа”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
„В ал. 1 думите „общинския народен съвет или кметството” се заменят с „кмета на общината”, думите „пет дни” се заменят със „72 часа” преди провеждането й, а в неотложни случаи – най малко два дни към момента съобразно предложението.”Този текст би следвало да остане. А какво предлагате Вие сега?

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Предлагам „два дни” да се замени с „48 часа” с оглед унифициране на терминологията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Значи в текста изразът „два дни” да се замени с „48 часа”. Това е с оглед в една и съща алинея времето веднъж да не бъде отчитано в часове, а втория път – в дни.Предложението Ви е по прецизно като редакция.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Точно така. Текстът на т. 1 трябва да бъде: „В ал. 1 думите „общинския народен съвет или кметството” се заменят с „кмета на общината”, думите „пет дни” се заменят със „72 часа”, а думите „два дни” се заменят с „48 часа”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Реплики? Няма.Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Ципов за допълнение в ал. 1 на чл. 11 от § 5, като текстът „два дни” бъде заменен с „48 часа”.Моля, гласувайте предложението на господин Ципов за унифициране при отбелязване на времето в ал. 1.Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.Предложението е прието единодушно.Подлагам на гласуване целия § 5 за извършените промени с допълнението от току що приетото от нас решение в ал. 1.Моля, гласувайте.Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.Предложението е прието единодушно.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 9 комисията подкрепя текста на вносителя, като параграфът става § 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Моля, гласувайте § 6 по предложението на комисията.Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.Предложението е прието единодушно.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 10 комисията подкрепя текста на вносителя и той става § 7.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:

Моля, гласувайте § 7.Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.Предложението е прието единодушно.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 11 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 8:„§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения:1. В ал. 2 думите „съответните органи на народните съвети” се заменят с „длъжностни лица, определени от кмета на общината”.2. В ал. 3 думата „съответно” се заличава, а думите „председателя на изпълнителния комитет на общинския или на областния народен съвет” се заменят с „кмета на общината”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Има ли желаещи да вземат отношение по предлаганата редакция на § 8? Няма.Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 8.Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.Предложението е прието единодушно.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 12 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 9:„§ 9. В Допълнителните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:1. В § 1 думата „другарски” се заменя с „други”, а думите „събранията по месторабота и събранията, предвидени с нормативен акт” се заменят с „каквито и да било събрания на закрито”.2. В § 3 думите „народните съвети” се заменят с „кметовете на общини”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.Подлагам на гласуване § 9 по предложението на комисията.Гласували 133 народни представители: за 132, против няма, въздържал се1.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
„Преходни и заключителни разпоредби”.Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието и предлага то да се измени така: „Преходна разпоредба”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Да гласуваме наименованието „Преходна разпоредба”.Гласували 132 народни представители: за 130, против няма, въздържали се 2.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 13 комисията подкрепя текста на вносителя, като параграфът става § 10.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Гласуваме § 10 по предложение на комисията.Гласували 129 народни представители: за 128, против няма, въздържал се 1.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Параграф 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му “Държавен вестник”.”Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да отпадне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 14.Гласували 130 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието, а с това е приет и на второ гласуване Законът за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите.


Можете да прочетете обобщено какво предвиждат приетите изменения ТУК

Но това, което виждам аз е, че:

1. Не беше спазен принципа на участие на гражданското общество в управлението;

2. Нямаше НИКАКВО обществено обсъждане на новите промени, предложени след гласуването на проектозакона на 1-во четене;

3. Проектозакона с предвижданите нови промени в него НЕ беше качен на страницата на НС;

4. Медиите си затраяха за това какво се готви да се гласува, отразиха чисто информативно приетото на 21 януари и продължиха да мълчат по темата след това ВЪПРЕКИ обществения интерес и недоволство;

5. Доколкото стана ясно, процедурата по уведомяване на народните представители за новите изменения в проектозакона е била опорочена - те са получили чернова едва сутринта преди самото гласуване...което ме кара да се чудя дали всички са осъзнавали какво ТОЧНО гласуват.

6. Удивителна е бързината (едва в рамките на 30-ина мин.) и единодушието при приемането на този закон.

7. В качения едва днес /27.01.10/ проектозакон никъде не се намира частта за забранените за протести зони - НС, МС, Президентството и т.н.

8. Не е ясно точно колко ще е този "защитен" периметър около споменатите сгради, отново ни убеждават да приемем на "вяра" думите на някой си, че ще става дума за 2-3 метра около сградите.

9. Изобщо не става ясно от кой момент този закон влиза в сила, след като приемат пар. 14 да отпадне - определящ влизането му в сила в момента на обнародване в ДВ;

10. НАЙ - НЕПРИЯТНОТО е, че от тази стенограма разбирам, че тези, които би трябвало да са МОИТЕ представители в НС са действали в единство с останалите за приемането на закон, ограбващ част от свободата ми като гражданин на РБ.


И отново се сблъскваме с проблема "ОЛИМП" - влезли веднъж в НС, те стават недосегаеми през следващите 4 години за своите избиратели... Не се знае какво гласуват, не се знае кой от тях как гласува, няма възможност за оттегляне на общественото доверие от вече избран народен представител..

А в Конституцията в чл.69 дори е записано черно на бяло, че те НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в НС...
Та като ви каже някой, че сте безотговорен, можете да му отговорите, че тренирате за депутат...

22 януари 2010

В КУЛОАРИТЕ НА ПАРЛАМЕНТА


2010г., 21 януари, София, Народно Събрание

На тази дата заедно с още 30-ина човека, имахме предварително уговорено посещение в НС, с възможност за присъствие на пленарно заседание и среща с депутати - точно както предлагат като вариант от Пресцентъра на НС на страницата на НС.

Пленарното заседание трябваше да започне в 9.00ч. и да завърши в 14.00ч. по програма. Но за голямо мое учудване, в 9.30ч. ми се обадиха от Пресцентъра на НС, за да ме информират, че пленарното заседание вече (!!) е към края си, а освен това, никой от посочените от нас депутати не можел да ни отдели време, така че по-добре било да отложим посещението за друг ден.

Естествено, не приех тази възможност. В 13.00ч. цялата ни колоритна групичка беше на входа на Парламента. Където никой от Пресцентъра не ни очакваше... Охраната се стресна от вида на многото деца и ни пусна почти без проверка, но вътре също никой не се появяваше, за да ни посрещне.

Нашите народни представители - от СК, веднага реагираха и г-н Димитров влезе в ролята на наш домакин. Погрижи се за посрещането ни, както и да ни пуснат в пленарната зала, където можехме да зададем въпросите си на него и още няколко представители на СК, понеже нито един депутат от другите ПГ не беше поканен и уведомен за нашето желание за среща.

Поради естеството на въпросите ни, нашите народни представители трябваше да понесат върху себе си негативите, спечелени от своите колеги от ГЕРБ, БСП и АТАКА, към които по-скоро трябваше да бъдат насочени и самите въпроси, и недоволството ни.

Тази среща всъщност беше една чудесна възможност за всички нас, но особено за тийнейджърите, да зададат свои въпроси – доста актуални при това, и така да започнат да осъзнават своята реална роля на граждани в едно демократично общество, каквото ни се иска да бъдем, в което народните представители би трябвало да са служители на данъкоплатците, които пък да имат правото и задължението да търсят отчетност и отговорност за решенията, които представляващите ги депутати вземат от позицията дадена им от същите тези данъкоплатци.

Този "урок" по демокрация беше изключително навременен и много показателен, като имаме предвид какво точно се беше прогласувало същия ден - на същото това едночасово заседание, на което не успяхме да присъстваме поради ... светкавичността на провеждането му.

Случилото се беше един красноречив пример за това какво НЕ Е демокрация!

Законопроектът, който управляващите бяха приели за този един единствен час, отне на гражданите правото да протестират СВОБОДНО, както би трябвало да бъде в едно истински демократично общество, в което всъщност би трябвало да има куп други начини за комуникация с народните представители и протестите да са един краен вариант за това те да бъдат принудени да чуят избирателите си.

Приемането на второ четене на проектозаконът за изменение на закона за митингите и събранията в този му вид е еднин абсолютен пример за умишлена непрозрачност и неспазване на демократичните принципи.

Този законопроект така и не беше качен на страницата на НС, беше невъзможно гражданите да знаят точно какво смятат да гласуват техните народни представители. Гласуваното на първо и второ четене беше диаметрално противоположно, а за обсъждане на тези промени и за гласуване народните представители отделиха .. цял 1 час...!!!
СЪОТВЕТНО НЯМАШЕ ДОРИ ШАНС ЗА ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ – каквато явно беше и целта!

А дори след това светкавично гласуване вчера, на страницата на НС до вечерта не бяха публикували никаква информация какво точно са гласували, нито пък медиите обърнаха особено внимание на прогласуваните ограничения, нито на фактът, че законът беше придвижен, променен и приет в абсолютна непрозрачност и тайна от данъкоплатците. УМИШЛЕНО!!!

Ако искате да прочетете повече по въпроса, можете да го направите тук:


Защо медиите мълчаха, че закон забранява митингите пред парламента? : e-vestnik.bg http://bit.ly/8g0ow6

Протестирай умерено - Man Next Door http://bit.ly/7vkhz5

ГЕРБ, къде ви е законопроектът? Мария Ненова http://bit.ly/5CPEi2

ГЕРБ изпълни повелята на тройната коалиция - забраниха протестите пред основните държaвни институции http://bit.ly/8n2nHi

А тук можете да видите кадри от посещението ни в НС:
http://daughter2.snimka.bg/reports/poseshtenie-v-ns.465891.17057133

14 януари 2010

АЗ НЕ СЪМ ТЕРОРИСТ, НИКОГА НЯМА ДА БЪДА и НЕ ИСКАМ МВР ДА МЕ СЛЕДИ!!!


Както каза Васко Кръпката - на площада и 250 души да бяхме, факт е,че в интернет сме много повече от 2000, така че добре трябва да помисли правителството на Б(иг) Б(радър) преди да приема закони директно нарушаващи правото на гражданите на България на лична кореспонденция и конфиденциалност.


Предложението на организаторите на протеста беше директно да се оттеглят внесените предложения за изменение на ЗЕС, който и в досегашния си вид отговаря на изискванията на Европейската директива и дава достатъчно достъп на МВР до необходими за разследване данни, но БЕЗ да нарушава правата на гражданите.


ПП СДС е единствената парламентарно представена политическа сила, която освен, че подкрепи протеста, е изготвила и предложение за промени в приетия на първо четене законопроект за изменение на ЗЕС, което днес беше внесено за разглеждане в Парламента.


Позицията на СДС срещу подслушването в интернет остава непроменена и е придружена с последователни политически действия през последните години, през които не веднъж този проблем излиза на дневен ред.


Напомням, че миналата година същия този закон беше предложен от Тройната коалиция (БСП, НДСВ, ДПС) и почти беше приет. Беше спрян единствено заради гражданските действия и шума, който се вдигна, както и чрез подкрепата на тези действия от СДС в Парламента.


Тази година представителите на миналогодишните управляващи се обявиха също срещу предлаганите поправки в ЗЕС в пълно противоречие на собствените си доскорошни позиции.


Очакваме развитието - дали ББ ще приеме предложението на протестиращите и ще оттеглят предложенията си за промени в ЗЕС, дали ще се съгласят с промените, предлагани от СДС, или пак ще си намерят "основателни причини", за да си прокарат идеите за сметка на гарантираните в Конституцията права на гражданите на РБ?


Развитието на събитията е непредсказуемо, точно както и заеманите позиции на г-н Премиера, които се изменят до диаметрална противоположност само за една нощ... Което единствено показва липса на ясни принципи в управлението на ГЕРБ.


Ето защо този протест днес НЕ БЕШЕ НЕСЪСТОЯТЕЛЕН, г-н Борисов!


Понеже никой здравомислещ гражданин на България няма основание да ви вярва и да ви се доверява насляпо, че ЩЕ направите това или онова! Точно както днес кажете, че няма да има безконтролно и безотчетно милиционерско следене в интернет, точно така утре сутрин можете да се събудите с друга идея и да си приемете готвените промени в точно този им, ако не и по-лош, вид, точно както си ги приехте на първо четене!


КАК ДА ИМАМЕ ДОВЕРИЕ НА ПОЛИТИК и ПОЛИТИЦИ, КОИТО РЕАЛНО ТРЕТИРАТ ВСЕКИ ЕДИН ПОТРЕБИТЕЛ НА ИНТЕРНЕТ КАТО ПРЕСТЪПНИК - ВИНОВЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА .... ВИНОВНОСТТА - с всички средства....

Политици, които са готови в името на някаква странно схващана "сигурност" да лишат гражданите, с други думи - РАБОТОДАТЕЛИТЕ СИ, от свободата, гарантирана им от Конституцията и полагаща им се по право - поради факта, че са ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА!


АЗ ВИ НЯМАМ ДОВЕРИЕ, Г-Н БОРИСОВ!!!

И НЕ СЪМ ТЕРОРИСТ, ЗА ДА МЕ ТРЕТИРАТЕ КАТО ТАКЪВ!!!