06 ноември 2008

ОФИЦИАЛНА СТАТИСТИКА ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ

Към 31.12.2007г. в България съществуват 144 специализирани институции за деца.

 От тях 32 са за деца под 3г., 26 са за деца с увреждания и 86 - за деца от 4 до 18 г.

Към същата дата децата настанени в тези институции са 8019. 

Под 3г. са 2715 деца, в домовете за деца с увреждания са 1115 деца и 4189 са в ДДЛРГ от 4 до 18г.


От всичките 8019 деца в институциите едва 140 са сираци.


За 2060 от децата настанени към 2007г. на институционална грижа, има дадено от родителите съгласие за осиновяване. Тази бройка се разпределя в различните институции по следния начин:

ДМСГД (за деца до 3г.)          - 984 (36,2% от общия брой деца в ДМСГД)

ДДЛРГ (за деца от 4 до 18г.)- 488 (11,6% от общия брой)

ДДУИ/ДДМУИ/ДДМФУСИ     - 588 (52,7% от общия брой)

(за деца с увреждания)


За 5959 деца, оставени в държавна институция, няма дадено съгласие за осиновяване. 


През 2007г. 54% от децата в институциите са настанени там директно от родилно отделение. 


Официалните данни показват, че 1957 деца поддържат редовни контакти с родителите си. 


Общия размер на бюджетната субсидия за всички 86 ДДЛРГ за 2007г. е 22 382 283 лв.

Това означава 5343 лв. на дете в ДДЛРГ за годината. 

Месечната издръжка на дете е била в размер на 445,26 лв. Те са разпределяни както следва:

- За заплати на обслужващ персонал- 173,59 лв.

Което значи, че за заплати на месец от децата в ДДЛРГ се удържат 727168,51лв. Персоналът, по щат в ДДЛРГ е общо 1943,5 човека, което значи по 371,15 лв. на човек. Но реално работещите с децата са 1031,5 човека- без административния и обслужващ персонал, ако тези пари се разпределят между тях, това значи заплата от 704,96 лв. на човек. Реално заплатите на работещите пряко с децата не надвишава 300-350лв.

- Отопление, вода и др. битови разходи- 83,40 лв. ..

Това значи 349 362,6 лв. месечно за отопление и др. битови разходи. Това пък значи, че на 1 ДДЛРГ му се връзват 4062,35 лв. месечно за битови разходи.

- Ремонт и поддръжка на материална база- 26,99 лв.

Което е равно на 113061,11 лв. на месец за ремонти. Така всяко ДДЛРГ разполага с 1314,66 лв. месечно за ремонт и поддръжка на материалната база.

- медицинска техника и оборудване- 0,48 лв.

- оборудване на специализирани помещения- 4,04 лв.

- медикаменти - 5,16 лв.

- храна- 53,50 лв., което прави по 1,80 на ден за 4 хранения= 0,45 ст. за едно ядене, за 1-во,2-ро и 3-то!!

За останалите около 100 лв. нямаме данни, може би те са за дрехи, учебници, помагала и всичко останало......


Според получените данни материалната база на 60 от 85-те ДДЛРГ е в добро състояние, а на останалите 25 има нужда от сериозен ремонт. Така също 57% от материалната база на ДДЛРГ има нужда от преустройство и ремонт, за изпълнението на което ДАЗД отбелязва нуждата от наливането на повече финанси в.. сградите...


От 4189-те деца  в ДДЛРГ (които не са специализирани заведения за деца с увреждания) с хронични заболявания през 2007г. са били 196, с психични и неврологични заболявания- 283 деца. В същите децата с противообществени прояви са 276. 


Персонала по щат за всичките 86-те ДДЛРГ до юли месец 2008г. има следното разпределение:


МЕДИЦИНСКИ:

- лекари- 3 бр.

- мед. сестри- 22,5

- рехабилитатори- 1бр.

- кинезитерапевт- 1 бр.

- фелдшер- 5 бр.


ПЕДАГОГИЧЕСКИ:

- учители- 35 бр.

- възпитатели- 655 бр.


СПЕЦИАЛИЗИРАН:

- психолози- 62 бр.

- соц. работници- 107 бр.

-други- 20 бр.


ОБГРИЖВАЩ:

-детегледачки- 341,5 бр.


АДМИНИСТРАТИВЕН И ОБСЛУЖВАЩ:

695,5 бр.


Това са общо 1943,5 човека. От тях реално работещи с децата са 1031,5 човека. Децата са 4189. /Тези 1031,5 човека НЕ работят по едно и също време с децата!/


Социалните работници в отдел закрила на детето през 2007г. са били 351, през 2006- 428 човека. През 2007г. един социален работник се е занимавал най- малко с 44 различни случая на деца месечно (във своите 22 работни дни!).


В приемни семейства през 2007г. са настанени цели 82 деца, на фона на 8019 в институциите. От тях в професионални приемни с-ва са 39 деца, другите 43 са в доброволни- при близки или роднини...


От стартирането на приемната грижа в БГ до края на 2007 г. в приемни семейства се отглеждат 135 деца.

Равносметката е, че за 3 години- 2005, 2006 и 2007г. в БГ са настанени в приемни семейства едва 135 деца. За същите години децата в институциите са били: 

2005- 9776 деца

2006- 8653 деца

2007- 8019 деца


Но последната информация звучи по следния начин в справката дадена ни от ДАЗД: "Настанените в приемни семейства деца през 2007г. са с 50% повече от тези през 2006 и са три пъти повече от тези през 2005.."     ВНУШИТЕЛНО,НАЛИ?!


/ Пред тези факти и цифри, и осъзнавайки, че те показват едва малка част от реалността на ада "институционална грижа", става явно, че тази система просто не работи! Излиза, че системата има нужда от деца в домовете, за да съществува, а не че децата имат нужда от подобна система. Какво би станало, ако държавата спреше да узурпира отговорността на родителите и вместо в хранене на администрация и поддържане на стари, разпадащи се сгради тип казарма, насочеше тези 500 лв. мес. на дете в посока да помогне на родителите да се справят със ситуацията си и детето да не излиза от с-вото? Или в реално развиване на услугата приемна грижа? ......./


2008г.


Oт началото на 2008г. до края на юли в държавни институции са настанени 1383 деца

За същия период е прекратено настаняването в държ. институция на 1303 деца.

 Към дата 31.07.08г. в регистъра за осиновяванията общо са вписани 2682 деца.

От началото на 2008г. до 31.07.08г. в приемни с-ва са настанени 55 деца.


Осиновени деца в БГ:

2006- 634

2007- 708

От 01.01. 08г. до 31.07.08г. са осиновени 354 деца.


Срокът, предвиждан от закона за проучване накандидат-осиновителите е максимум 3 месеца, но няма срок за последващата процедура, след одобрението....