17 септември 2009

РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА? НЕ И КОГАТО СТАВА ДУМА ЗА ЧУДОВИЩЕТО ДЪРЖАВА!!


Един парадокс, който спокойно можем да наречем дискриминация, или неравенство пред закона, е фактът, че според глава 4 от ППЗЗД, чл.34, ал.1, което и да е физическо или юридическо лице има право да предоставя социални услуги за деца едва СЛЕД получаване на лиценз от ДАЗД и вписване в регистъра по реда на Закона за социално подпомагане, което предполага, че въпросният ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ще е трябва да отговори на един куп изисквания, да измине дълъг път сред дебрите на съпровождащата процеса гигантска администрация и след като най-накрая получи лиценз и започне да доставя социалната услуга, ДОСТАВЧИКЪТ ще бъде проверяван и държан отговорен, ако предоставяната услуга не покрива дадени критерии и съответно ще изгуби лиценза си и правото да доставя въпросната услуга, а вероятно и ще бъде санкциониран - финансово и съдебно..


В същото време според същия закон, гл.4 от ППЗЗД, чл.34, ал.2, спрямо тези СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА, които имат статут на държавни или общински юридически лица не се прилагат изискванията от ал.1!!

С други думи - ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА предоставят социална услуга за деца БЕЗ ЛИЦЕНЗ, без да бъдат държани отговорни какво точно "предоставят" като социална услуга, без да има нужда да покриват изисквания и да отговарят на критерии. Просто те по презумция се считат ОТГОВАРЯЩИ на изискванията.


Поне докато не се появи някой чужд журналист и не ни натика самодоволната държавност право пред очите - с цялата реалност на ужасните условия, в които държавните и общински юридически лица натикват изоставените деца на България. Но дори и тогава санкционирани НЯМА!!


Факт е, че условията, на които Държавата изисква доставчиците на социални услуги да отговарят, са условия, на които самата Държава много рядко отговаря!!


А най- лошото е, че органите за контрол са под същата Държавна шапка...


Затова до санкции просто не се стига, ако си "държавен" или "общински" си над закона... Е и какво като в гл.2 от ППЗЗД, чл.4, ал.1 се казва, че органите за закрила на детето се ръководят от неговите висши интереси във всичките си действия.. Може би там е редно да се включат и "бездействията" и тогава ще звучи по-правдоподобно...

Няма коментари: