27 януари 2010

КОЙ КАК ГЛАСУВА СРЕЩУ ПРАВОТО НА СВОБОДЕН ПРОТЕСТТова е дългоочакваната стенограма от пленарното заседание на 21 януари, на което лекичко, тайничко, без излишен шум отнеха част от свободата на гражданското общество - а именно правото на СВОБОДЕН протест.:


ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ.
Общ законопроект, изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред по законопроектите за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, приети на първо четене на 9 декември 2009 г.Господин Ципов, заповядайте.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Благодаря Ви, госпожо председател.На основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на Николай Григоров и Стефан Теофилов от Главна дирекция „Охранителна полиция” на МВР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.Гласували 136 народни представители: за 133, против няма, въздържали се 3.Предложението е прието.Моля квесторите да поканят гостите в залата.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред относно второ гласуване на Общ законопроект, № 953-06-34, от 17 декември 2009 г. на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите.„Закон за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите”.Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така:„Закон за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Подлагам на гласуване предложението на комисията за промени в наименованието на закона.Моля, гласувайте.Гласували 140 народни представители: за 139, против 1, въздържали се няма.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
„§ 1. В заглавието и навсякъде в закона думите „манифестация/та” и „манифестации/те”, се заменят съответно с „шествие/то”, и „шествия/та”.”Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да отпадне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Някой желае ли да вземе отношение от името на вносителите? Не виждам.Подлагам на гласуване предложението на комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага отпадането на § 1.Моля, гласувайте.Гласували 140 народни представители: за 83, против 48, въздържали се 9.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
„§ 2. Навсякъде в закона текстовете „общинския народен съвет или кметството” и „председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет, съответно кметът” се заместват с „кмета/ът на общината”.Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място при останалите разпоредби на закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 2.Гласували 140 народни представители: за 137, против няма, въздържали се. Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ
:
„§ 3. В чл. 5 след думата „денонощието” се поставя точка, а думите „освен в часовете от 22 до 6 часа” се заличават.”Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да отпадне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Гласуваме отпадането на § 3 по предложение на комисията.Гласували 136 народни представители: за 136, против и въздържали се няма.Гласували сме единодушно – предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 4 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 1:„§ 1. В чл. 7, ал. 2 думите „Народно събрание” се заменят със „сградите на Народното събрание, на Президентството и на Министерския съвет.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Има ли желаещи за изказвания?Заповядайте, господин Казак.

ЧЕТИН КАЗАК (ДПС):
Благодаря, уважаема госпожо председател.Уважаеми колеги, в този параграф ми се струва, че за първи път се въвежда терминът „Президентство”. Мисля, че няма друг законов акт, друг законов текст, в който да съществува подобен термин. Просто поставям въпроса дали това е уместно или той би могъл да се замени например с думите „в сградата на Администрацията на Президента”.Първо, няма институция Президентство, има Президент, за разлика от Народно събрание и Министерски съвет, които са конституционно установени институции, държавни органи, докато Президентство – няма нито такъв орган, нито такава институция. Има институция Президент и затова просто поставям въпроса дали не е по-уместно да бъде „сградата на Администрацията на Президента”. Просто го поставям като въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Господин Ципов, имате думата за реплика.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Уважаеми господин Казак, и в Конституцията има термини „Президентство”, „Администрация на Президентството”, затова го използвахме в текста на законопроекта – „в сградата на Президентството”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Втора реплика няма.Господин Казак не желае дуплика, но не го разбрах дали прави предложение.

ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място):
Щом го има в текста на Конституцията, оттеглям предложението си. (Шум и реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
За изказване думата има госпожа Михайлова.

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК):
Уважаеми колеги, разбира се че трябва да проверим и да сме сигурни дали може да се използва думата „Президентство”. Ако това не е конституционен термин, което в момента трябва да проверим, наистина трябва да бъде заменен с „Администрацията на Президента”.Но тук възниква още един въпрос – сега, като гледам текста, който е приела комисията. Практически за първи път се урежда статут за свободно пространство около определен вид сгради, в които се намират институциите, а именно Народно събрание, Президент, Министерски съвет. За мен възниква въпросът защо само около две от властите: Народно събрание – законодателна, Министерски съвет – изпълнителна? Ако подхождаме институционално, то тогава би трябвало да предвидим и третата власт – съдебната. Би трябвало да се направи още едно допълнение към този текст, а именно „сградите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд”, ако искаме да имаме принципно отношение, институционално. А логиката, по която ни се прави това предложение от комисията, както разбирам, е да погледнем не само за мястото, където ние заседаваме – Народното събрание, където е законодателната власт, а да погледнем и към другите власти, но едната сме я изпуснали. В историята ни има случаи – говоря за новата ни история, в които е имало нерегламентирани събрания, митинги, протести. Понякога дори се е стигало до сблъсъци и около сградата на Върховния касационен съд. Ако ще подхождаме институционално, аз
предлагам да направим тази крачка и да допълним текста с тази редакция: „сградата на Върховния касационен съд и сградата на Върховния административен съд”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Благодаря, госпожо Михайлова.Няма реплики.Предлагам да отложим гласуването по този параграф. Тук трябва да се направят уточнения за сградата на президента. Ако остане този текст, разбира ли се, че иде реч за Администрацията на Президента, а не за сградите, които битово ползва президентът?Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Четин Казак в чл. 7, ал. 2 текстът „сградите на Народното събрание, на Президентството” да се чете „сградите на Народното събрание, на Президента”… (Силен шум в залата.)Тъй като има и такова понятие в Конституцията, в чл. 102, ал. 3, т. 5, тоест няма да бъде прецедент, ако понятието „Президентството” е въведено в този закон, господин Казак оттегли своето предложение. Предлагам да гласуваме направеното процедурно предложение от госпожа Екатерина Михайлова след „Министерски съвет” текстът да се допълни с думите „на Върховния касационен съд и Върховния административен съд”, в резултат на което редакцията става: „В чл. 7, ал. 2 думите „Народното събрание” се заменят със „сградите на Народното събрание, на Президентството, на Министерския съвет, на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.”Подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Михайлова. (Реплики от КБ.)В режим на гласуване сме. Дадох възможност за реплики по нейното предложение, нямаше такива.

МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Какви реплики, аз искам думата за изказване!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прекратете гласуването и отменете същото!Господин Миков, имате думата.

МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.Без да е реплика към госпожа Михайлова, как ще дефинираме кой съд? Окръжният съд в Плевен, във Варна или в Перник?! Всеки от тях е точно такъв орган на съдебната власт, каквито са Върховният административен съд и Върховният касационен съд. Ако бихте тръгнали да уреждате, ако имаше смисъл, това би трябвало да бъде Висшият съдебен съвет. Той е ръководният орган, какъвто е ръководният орган на изпълнителната власт, но неслучайно в комисията този въпрос не сме го обсъждали.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА:
А Инспекторатът?

МИХАИЛ МИКОВ:
Инспекторатът, и възникват въпроси, и става живо чудо, така че аз ви предлагам да спрем дотук. Вчера имаше дискусия в комисията, докъдето сме стигнали - да не залитаме, защото, пак ви казвам, и Върховният касационен съд, и Върховният административен съд по същия начин правораздават както Пернишкият, Видинският, Врачанският и Варненският окръжен съд или Софийският апелативен съд, или някой друг съд в страната. Те са същият тип органи. Вярно, че тези са висшите органи, но, освен всичко друго, те могат да заседават и на друго място, има и такава възможност. Въпросът е съставът на съда, да не влизаме в тази дискусия.
Нека да спрем дотук, защото не можем да очертаваме кръга на ограниченията, а прекаленото разпростиране на ограничението би нарушило други конституционни права, които са уредени и са достатъчно важни в Конституцията. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Реплики? Тъй като ръководството на Събранието предвижда и други възможни хипотези, например в лицето на главния прокурор, който се намира в сградата на Върховния касационен съд, процедурно – поддържате ли предложението? Реплика на госпожа Михайлова спрямо изказването на господин Миков.

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК):
Уважаеми колеги, съгласна съм, че възникват много въпроси, тогава оттеглям предложението. Обаче предлагам да помислим сериозно за точна редакция и да се направи дебат по този въпрос по-нататък - при следващо гледане на закона, защото главният прокурор, както като коментар възникна преди малко, също се намира в сградата на Върховния касационен съд. Нека да помислим дали не трябва, ако се подхожда институционално, да бъде и към трите власти, но след като в момента възниква спор и не сме сигурни дали трябва точно така да бъде изписването, оттеглям предложението си. Това беше реплика към господин Миков. За да не вземам отделна процедура, по този начин заявявам, че го оттеглям, но оставам с надеждата, че ще помислим по-сериозно дали не трябва да бъде уреден в бъдеще и един подобен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Тъй като направените предложения са оттеглени, има ли други народни представители, които имат още нещо да добавят?Изказване – господин Ципов.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Благодаря Ви, госпожо председател.Разбирам логиката на госпожа Михайлова. Още нещо искам да добавя. Наистина има логика да съществува такава зона – именно да не се пречи на администрацията на съответния орган на държавна власт да изпълнява своите функции и задачи. Но като цяло искам да обърна внимание, че законът е остарял и е необходимо да се помисли за приемане на нов закон, който да регламентира изцяло, по нов начин, тези обществени отношения, и в този закон евентуално да се помисли за въвеждане на такива зони за всички органи на държавната власт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Реплики? Няма.Други народни представители? Няма желаещи.Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя, с редакция, така както бе изложена от докладчика, и с преномериране на текста на вносителя, като § 4 става § 1.Гласуваме § 1 по предложението на комисията
.Гласували 144 народни представители: за 141, против няма, въздържали се 3.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 2:„§ 2. В чл. 8, ал. 1, думите „48 часа” се заменят със „72 часа”, а думите „общинския народен съвет или кметството” се заменят с „кмета на общината”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Изказвания? Няма.Подлагам на гласуване редакцията на § 2 по предложението на комисията.Гласували 136 народни представители: за 135, против няма, въздържал се 1.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Да гласуваме § 3.Гласували 134 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 2.Параграф 3 е приет.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 4:„§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:1. В ал. 1 думата „председател” се заменя с „организаторите, подписали уведомлението по чл. 8, ал. 1”.2. В ал. 2 думата „председателя” се заменя с „организаторите по ал. 1”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Има ли желаещи да се изкажат? Няма.Подлагам на гласуване редакцията на § 4 по предложението на комисията.Гласували 136 народни представители: за 134, против няма, въздържали се 2.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 5:„§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:1. В ал. 1 думите „общинския народен съвет или кметството” се заменят с „кмета на общината”, а думите „пет дни” се заменят със „72 часа”.2. В ал. 2 думите „Председaтелят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет, съответно кметът” се заменят с „Кметът на общината”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Има ли желаещи да вземат отношение по предлагания текст?Господин Ципов.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Благодаря Ви, госпожо председател.Направи ми впечатление, че в чл. 11, ал. 1 текстът е: „Организаторите на манифестацията уведомяват писмено общинския народен съвет или кметството за целта, времето и пътя на движението на манифестацията най-малко пет дни преди провеждането й, а в неотложни случаи – най-малко два дни”.За да унифицираме режима за уведомяване с чл. 8, ал. 1, ние предложихме това уведомяване да е в срок от 72 часа за всички видове мероприятия и направихме предложение за промяна в чл. 11, ал. 1, но забелязвам, че сме пропуснали. За да унифицираме терминологията, в края на чл. 11, ал. 1: „а в неотложни случаи - най-малко два дни”, предлагам да направим текста така: „а в неотложни случаи - най-малко 48 часа”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Това като второ изречение?

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Не. В действащия текст думите „два дни” да бъдат заменени с „48 часа”, тъй като в текста малко по-горе „най-малко пет дни” заменихме „пет дни” със „72 часа”. Идеята е да се унифицира терминологията – „72 часа” или „48 часа”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
„В ал. 1 думите „общинския народен съвет или кметството” се заменят с „кмета на общината”, думите „пет дни” се заменят със „72 часа” преди провеждането й, а в неотложни случаи – най малко два дни към момента съобразно предложението.”Този текст би следвало да остане. А какво предлагате Вие сега?

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Предлагам „два дни” да се замени с „48 часа” с оглед унифициране на терминологията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Значи в текста изразът „два дни” да се замени с „48 часа”. Това е с оглед в една и съща алинея времето веднъж да не бъде отчитано в часове, а втория път – в дни.Предложението Ви е по прецизно като редакция.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Точно така. Текстът на т. 1 трябва да бъде: „В ал. 1 думите „общинския народен съвет или кметството” се заменят с „кмета на общината”, думите „пет дни” се заменят със „72 часа”, а думите „два дни” се заменят с „48 часа”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Реплики? Няма.Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Ципов за допълнение в ал. 1 на чл. 11 от § 5, като текстът „два дни” бъде заменен с „48 часа”.Моля, гласувайте предложението на господин Ципов за унифициране при отбелязване на времето в ал. 1.Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.Предложението е прието единодушно.Подлагам на гласуване целия § 5 за извършените промени с допълнението от току що приетото от нас решение в ал. 1.Моля, гласувайте.Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.Предложението е прието единодушно.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 9 комисията подкрепя текста на вносителя, като параграфът става § 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Моля, гласувайте § 6 по предложението на комисията.Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.Предложението е прието единодушно.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 10 комисията подкрепя текста на вносителя и той става § 7.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:

Моля, гласувайте § 7.Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.Предложението е прието единодушно.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 11 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 8:„§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения:1. В ал. 2 думите „съответните органи на народните съвети” се заменят с „длъжностни лица, определени от кмета на общината”.2. В ал. 3 думата „съответно” се заличава, а думите „председателя на изпълнителния комитет на общинския или на областния народен съвет” се заменят с „кмета на общината”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Има ли желаещи да вземат отношение по предлаганата редакция на § 8? Няма.Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 8.Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.Предложението е прието единодушно.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 12 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 9:„§ 9. В Допълнителните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:1. В § 1 думата „другарски” се заменя с „други”, а думите „събранията по месторабота и събранията, предвидени с нормативен акт” се заменят с „каквито и да било събрания на закрито”.2. В § 3 думите „народните съвети” се заменят с „кметовете на общини”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.Подлагам на гласуване § 9 по предложението на комисията.Гласували 133 народни представители: за 132, против няма, въздържал се1.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
„Преходни и заключителни разпоредби”.Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието и предлага то да се измени така: „Преходна разпоредба”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Да гласуваме наименованието „Преходна разпоредба”.Гласували 132 народни представители: за 130, против няма, въздържали се 2.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 13 комисията подкрепя текста на вносителя, като параграфът става § 10.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Гласуваме § 10 по предложение на комисията.Гласували 129 народни представители: за 128, против няма, въздържал се 1.Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
Параграф 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му “Държавен вестник”.”Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да отпадне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 14.Гласували 130 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието, а с това е приет и на второ гласуване Законът за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите.


Можете да прочетете обобщено какво предвиждат приетите изменения ТУК

Но това, което виждам аз е, че:

1. Не беше спазен принципа на участие на гражданското общество в управлението;

2. Нямаше НИКАКВО обществено обсъждане на новите промени, предложени след гласуването на проектозакона на 1-во четене;

3. Проектозакона с предвижданите нови промени в него НЕ беше качен на страницата на НС;

4. Медиите си затраяха за това какво се готви да се гласува, отразиха чисто информативно приетото на 21 януари и продължиха да мълчат по темата след това ВЪПРЕКИ обществения интерес и недоволство;

5. Доколкото стана ясно, процедурата по уведомяване на народните представители за новите изменения в проектозакона е била опорочена - те са получили чернова едва сутринта преди самото гласуване...което ме кара да се чудя дали всички са осъзнавали какво ТОЧНО гласуват.

6. Удивителна е бързината (едва в рамките на 30-ина мин.) и единодушието при приемането на този закон.

7. В качения едва днес /27.01.10/ проектозакон никъде не се намира частта за забранените за протести зони - НС, МС, Президентството и т.н.

8. Не е ясно точно колко ще е този "защитен" периметър около споменатите сгради, отново ни убеждават да приемем на "вяра" думите на някой си, че ще става дума за 2-3 метра около сградите.

9. Изобщо не става ясно от кой момент този закон влиза в сила, след като приемат пар. 14 да отпадне - определящ влизането му в сила в момента на обнародване в ДВ;

10. НАЙ - НЕПРИЯТНОТО е, че от тази стенограма разбирам, че тези, които би трябвало да са МОИТЕ представители в НС са действали в единство с останалите за приемането на закон, ограбващ част от свободата ми като гражданин на РБ.


И отново се сблъскваме с проблема "ОЛИМП" - влезли веднъж в НС, те стават недосегаеми през следващите 4 години за своите избиратели... Не се знае какво гласуват, не се знае кой от тях как гласува, няма възможност за оттегляне на общественото доверие от вече избран народен представител..

А в Конституцията в чл.69 дори е записано черно на бяло, че те НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в НС...
Та като ви каже някой, че сте безотговорен, можете да му отговорите, че тренирате за депутат...

2 коментара:

M каза...

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 4 комисията не подкрепя текста на вносителя [РЗС: § 4. В ал. 2 на чл. 7 отпада текстът „в обозначената зона около Народното
събрание, както и”.] и предлага следната редакция на § 4, който става § 1:„§ 1. В чл. 7, ал. 2 думите „Народно събрание” се заменят със „сградите на Народното събрание, на Президентството и на Министерския съвет.”

Т.е. този текст го няма и в новопубликувания гербов законопроект. Г-н Ципов от името на комисията е внесъл предложението директно в пленарната зала. За него няма мотивация в гербовия законопроект. Липсва и мотивацията за удължаването на срока за уведомяване. Много весела картинка :) Дали от неопитност или това им е стилът по принцип на ГЕРБ?
А че нашите са проспали вота... обяснявам си го с хаоса в пленарната зала, непрозрачността на процедурата и приоритизиране на други неща. Не че ги извинявам, разбира се...

Гери Николова каза...

и аз мисля, че доста от депутатите, даже и нашите :) просто не са и разбрали точно какво става... ама нека имат доблестта да си го признаят, понеже дори само в този случай ГЕРБерите са допуснали един куп нарушения и е добре да не се насмита под килима, а да се говори, и да се изясни - кой какви намерения е имал, който трябва да понесе отговорност - да я понесе и така...

а за текста за ограниченията около НС, МС и т.н. - много са ми чудни - така или иначе имаха 6 дни откакто гласуваха, така и така до сега НИКАКЪВ проектозакон не беше качен, ...що не го дописаха, а така съвсем се излагат...